ASKIMS KYRKVÄG 46    BÅTSMANSTORPET    436 42   ASKIM    TEL 031-773 80 00    FAX 031-773 80 01
>   ordlista    |     kostnad     |     tidsbokning 
 

 

Föklaringar av definitioner och begrepp

Huvudsakliga inriktningar inom sjukgymnastik är följande:

  • Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering
  • Belastningsskador i nacke, axlar och rygg
  • Reumatologi
  • Idrottsskador
  • Stressrelaterade besvär
  • Yrsel

Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering: sjukgymnastik för åkommor så som frakturer, ledbandsskador och andra trauma mot rörelseapparaten, degenerativa sjukdomar, totalplastiker pre- och postoperativt, ryggåkommor konservativt och pre- och postoperativt, mm.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka eller skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett liv med god livskvalitet.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett specialist- område inom karaktärsämnet sjukgymnastik (fysioterapi). Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus, vari ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter. Den manuella undersökningen utgörs av systematiskt, specifikt riktade rörlighets- och smärtreproduktions- respektive avlastningstester. Utifrån funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas, i samråd med patienten, en behandlingsplan som innehåller specificerade del- och slutmål. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen.

Reumatologi: syftet med sjukgymnastik vid reumatisk sjukdom är att med hjälp av rätt form av träning, behandling, undervisning och smärtlindring förebygga funktions-nedsättning, lindra smärta samt ge en generellt förbättrad funktion och livskvalitet.

MDT kallas fortfarande för McKenziemetoden är en teknik för diagnostik och behandling av mekaniskt orsakade rygg- och nackbesvär. Utöver diagnostik och behandling innehåller McKenzie-metoden ett väl genomarbetet koncept för att förebygga rygg- och nackbesvär och även förhindra återfall. Patienten instrueras i ett fåtal enkla övningar för självbehandling och hållningskorrigering. Hållningskorrigeringen är en ytterst väsentlig del av behandlingen och därför rekommenderas patienten ofta att använda ett nack- och/eller ländryggstöd som hjälp. Denna kombination av självbehandling och användande av nack- och ländryggstöd syftar alltså till att både behandla de akuta besvären och förebygga att nya uppkommer.

Akupunktur medicinsk behandlingsmetod som härstammar från traditionell kinesisk medicin. Användningen av akupunktur inom dagens hälso- och sjukvård har därmed en annan grund än den traditionella kinesisk-medicinska läran. I Sverige angav Socialstyrelsen i en författning 1984 att tillgängliga resultat motiverade användningen av akupunktur som en av flera metoder för smärtlindring inom hälso- och sjukvården. Behandlingen går till så att ett antal fina nålar sticks genom huden på specifika punkter och därefter stimuleras dessa med hjälp av att man "snurrar" på nålarna för att framkalla så kallad "de chi". Nålarna får sedan sitta kvar under behandlingen men behandlade sjukgymnast får vid så kallad manuell akupunktur "snurra"(stimulera) nålarna under beahndlingstiden.. Man kan dela in akupunktur i manuell akupunktur samt elektroakupunktur .Behandlingen kan variera från 20-40 minuter/ggn. Neurofysiologiska kunskaper ger tänkbara förklaringar till effekterna av akupunktur och närstående behandlingsmetoder, såsom transkutan elektrisk nervstimulering (TENS). Enligt grindteorin kan känselimpulser som når ryggmärgen bromsa inflödet av andra impulser, bl.a. sådana från smärtreceptorer. Vidare fann man att akupunktur liksom TENS kunde öka nervcellers frisättning av endorfiner (ämnen med morfinliknande effekt).

Elektroakupunktur kan användas vid i stort sätt alla smärttillstånd där manuell akupunktur anses indicerat. Vid både manuell och elektrisk akupunkturbehandling bygger effekten huvudsakligen på aktivering av ergoreceptorerna som är belägna i muskulaturen. Cirka 75 % av de punkter som stimuleras med manuell akupunktur ligger i muskulatur. Ergoreceptorerna stimuleras även vid kraftigt muskelarbete. Stimulering av dessa receptorer ger en frisättning av kroppsegna morfinliknande ämnen, s.k. endorfiner. Vid akupunkturbehandling sker också en stimuleringen av inåtledande beröringsfibrer vilket ger effekt på ryggmärgsnivå, spinalt. Idag vet man mer om de fysiologiska verkningsmekanismerna bakom elektroakupunktur än mekanismerna bakom manuell akupunktur. Många studier har gjorts på olika stimuleringsfrekvenser och deras effekt på de olika endorfinsystemen. Generellt kan man säga att elektroakupunktur antas ge en mer intensiv, effektiv och mer behaglig stimulering för patienten än den manuella akupunkturen. Den elektriska stimuleringen går också lättare att reproducera exakt, vilket är en fördel när man vill jämföra behandlingsresultat, till exempel vid kliniska studier.

TENS - transkutan elektrisk nervstimulering används vid både akuta och långvariga smärttillstånd, framförallt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, viscera eller i nervsystemet, dvs. såväl nociceptiv som neurogen smärta. Metoden har även visat sig ge smärtlindring och förbättrad sårläkning vid perifera cirkulationsrubbningar och är effektiv vid behandling av illamående. TENS kan räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till annan farmakologisk och/eller fysikalisk behandling. TENS går bra att kombinera med all annan form av behandling t.ex. farmakologisk behandling och akupunktur.

NMES - neuromuskulär elektrisk stimulering är en sjukgymnastisk muskelstimulerings metod som är klinisk internationellt väletablerad. Används inom t.ex. ortopedisk och neurologisk rehabilitering. Vid NMES stimuleras motoriska nerver i syfte att skapa muskelkontraktioner till skillnad från lågfrekvent TENS som åstadkommer korta muskelryckningar. Dessutom stimuleras beröringsfibrer (som vid TENS) vilket ger smärtlindring. NMES är ett komplement till annan sjukgymnastisk behandling och bör kombineras med aktiv träning av rörlighet, styrka, koordination och funktionell träning.

Tejpning - används för att ge den smärtande kroppssdelen stöd och eller för att undvika att den smärtande kroppsdelen hamnar i smärtande rörelseriktningar. Tejpning fungerar härmed som ett stödbandage och göra det lättare för patienten att komma igång i träning hos sjukgymnast.

EMG Biofeedback
ett instrument som mäter muskelaktivitet. Särskilt bra är den när man skall hitta rätt arbetsteknik när man arbetar med datamus exempelvis Den ställs in när personen arbetar avspänt och ger en signal så fort spänningen i musklerna blir för hög. Trots att en arbetsplats kan vara utformad på bästa tänkbara ergonomiska sätt, behöver arbetstagare lära sig arbeta så avspänt som möjligt - eventuellt ändra arbetsteknik till detta används då EMG Biofeedback.

Traktion är en sjukgymnastisk behandling med dragning eller sträck i syfte att åstadkomma smärtlindring i ryggraden, t.ex. vid diskbråck, eller i leder med förslitningssjukdom. Traktion kan också användas för att töja strama ledkapslar som hindrar rörligheten. Traktion kan även användas inför att man aktivt eller passivt tar ut ledrörligheten i en rörelseinskränkt led.

Avslappning är en metod som syftar till att åstadkomma minskad muskelspänning och/eller ett tillstånd av psykiskt lugn och koncentration. I de flesta metoder ingår träning i att omväxlande spänna och slappa av musklerna i olika kroppsdelar, självinstruktioner om lugn, att föreställa sig behagliga upplevelser samt andningsövningar. De viktigaste metoderna är progressiv avslappning, meditation och biofeedbackträning. Omfattande forskning har visat att avslappning kan ha goda effekter på kroniska smärttillstånd, högt blodtryck, ångest, stress och sömnsvårigheter bland annat.

Stress inom psykologisk och medicinsk vetenskap är de anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, "stressorer. När det råder balans mellan de krav som ställs och vår förmåga att hantera kraven, kan stress upplevas som en positiv utmaning och "fartgivare". Negativ stress framkallas både när kraven överstiger individens förmåga (överstimulans) och när kraven är så låga, att man inte får tillfälle att använda och utveckla sin förmåga (understimulans). En hög stressnivå under lång tid kan medföra förslitning av bl.a. hjärt - kärlsystemet och öka risken för sjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt och hjärnblödning. Människors stresstolerans bestäms av arv och miljö i samverkan. Typiskt för en del individer är att ständigt känna tidspress. De är tävlingsinriktade, blir lätt otåliga och har ofta en misstänksam inställning till sin omgivning. Detta s.k. typ A-beteende har ansetts ingå bland riskfaktorerna för hjärtinfarkt. Det finns psykologiska metoder att lära människor i riskzonen att ändra sitt beteende. Bland metoder för stresshantering (coping) ingår livsstilsfaktorer som motion, kost och tillräcklig sömn, som stärker motståndskraften mot påfrestningar, liksom muskelavslappning.

Stressprofil- SMC- Profilen® är ett vetenskapligt utvecklat mätinstrument vars syfte är att kartlägga, analysera och möjliggöra förändringar hos individer, företag och organisationer. De är teoretiskt och statistiskt underbyggda och baserar sig på svensk och internationell forskning inom stress och arbetsmiljö - ArbetsmiljöProfilen®. Resultaten presenteras i en grafisk rapport. Rapporten leder till konkreta handlingsplaner och åtgärdsförslag. Då SMC-Profilen® är processinstrument används de bland annat vid planerade utvecklings- och förändringsarbeten. SMC- Profilen® är utvecklade av docent Sven Setterlind, Stress Management Center AB. Profilerna får endast användas av personer som genomgått behörighetsutbildning för Profilerna och som är certifierad SMC-konsult.

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet mellan arbete, arbetsmiljö och människa. Den ergonomiska ansatsen är att undersöka och förbättra förhållanden och innehåll i arbetet, samt att öka hälsa, säkerhet och effektivitet.


 
All rights reserved Aktiva Rehab Team AB © 2008